Search
уторак 22 јануар 2019
  • :
  • :

KO ĆE POBEDITI IMUNITET ILI RAK?

Karcinom bubrega

Karcinom bubrega

Karcinom bubrega (RCC) je zastupljen 2–3% svih karcinoma sa najvećom incidencijom javljanja u zapadnim zemljama. U skorije vreme u Evropi se uočava godišnji porast incidencije javljanja ovog oboljenja za 2%.

Korišćenje imidžing tehnika poput ultrazvuka i kompjuterizovane tomografije povećalo je detekciju asimptomatskih bolesnika sa karcinomom bubrega. Dodatno tokom prošlih 10 godina stope mortaliteta su se obično stabilizovale ili smanjile u nekim evropskim zemljama. Najveća incidencija carcinoma

bubrega se dešava kod ljudi između 60–70 godina starosti, češće kod muškaraca (odnos 1,5:1). Etiološki faktori poput stila života, pušenja, gojaznosti i hipertenzije utiču na javljanje bolesti. Najefektivnija profilaksa je izbegavanje pušenja i suzbijanje gojaznosti.

Karcinom bubrega

Dijagnoza i klasifikacija

Više od 50% karcinoma bubrega se slučajno dijagnostikuje. Asimptomatski karcinomi su obično manji i nižeg gradusa. Po prirodnom toku bolesti karcinom bubrega ostaje asimptomatski i nepalpabilan dosta dugo. Klasični trijas: lumbalni bol, makroskopska hematurija, palpabilna abdominalna masa se retko javljaju (6–10%). Klinički simptomi poput makroskopske hematurije, palpabilne mase, varikocele ili bilateralnog edema donjih ekstremiteta bi trebalo da iniciraju radiološki pregled.

Paraneoplastički sindrom (npr. hipertenzija, gubitak težine, pireksija,neuromiopatija, anemija, policitemija, amiloidoza, povišena sedimentacija, abnormalna funkcija jetre) se javlja kod 20–30% pacijenata sa karcinomom bubrega. Kod oko 20–30% pacijenata su ovi simptomi posledica metastatske bolesti. Totalna renalna funkcija bi uvek trebalo da se ispita. Kod pacijenata sa bilo kojim znakom oslabljene bubrežne funkcije, potrebno je uraditi procenu bubrežne funkcije i CT.

TNM klasifikacija 2009.

T Primarni tumor

Tx – nije moguća procena primarnog tumora

T0x – nema znakova primarnog tumora

T1 – tumor veličine do 7cm, ograničen na bubreg

T1a – tumor veličine do 4 cm, ograničen na bubreg

T1b – tumor > 4cm ali ≤ 7cm

T2 – tumor > 7 cm, ograničen na bubreg

T2a – tumor > 7 cm ali ≤10 cm

T2b – tumor> 10 cm ograničen na bubreg

T3 – tumor se pruža u glavne vene, perirenalno masno

tkivo, ali ne u ipsilateralnu nadbubrežnu žlezdu i

ne probija Gerota fasciju

T3a – renalna vena ili njene grane, zahvata perirenalno

tkivo i/ili renalni sinus ali ne probija

Gerota fasciju

T3b – širi se u venu kavu ispod dijafragme

T3c – zahvata venu kavu ili njen zid iznad dijafragme

T4 – tumor je probio gerotas-inn fasciju (i ipsilateralnu

nadbubrežnu žlezdu)

N Regionalne limfne žlezde

Nx – regionalne limfne žlezde nisu procenjene

N0 – bez metastaza u regionalnim limfnim žlezdama

N1 – metastaze u jednoj regionalnoj lgl

N2 – metastaze u više od jedne lg

M Udaljene metastaze

M0 – nema udaljenih metastaza

M1 – udaljene metastaze

Histopatološka klasifikacija

Furmanov nuklearni gradus je najčešće korišćen sistem za gradiranje. Karcinom bubrega se javlja u 4 podtipova koji imaju genetičke i histološke razlike:

– svetloćelijski karcinom (od 80–90%),

– papilarni (10–15%),

– hromofobni (4–5%) i

-„ collectingduct“ karcinom (1%)

. Obično ovi tipovi RCC imaju različit klinički tok i odgovor na terapiju.

 

Radiološka ispitivanja renalnog karcinoma

Ona bi trebala da uključuju CT nakon i pre i.v. datog kontrasta kako bi se potvrdila dijagnoza i obezbedile informacije o funkciji i morfologiji kontralateralnog bubrega i kako bi se procenila tumorska ekspanzija uključujući ekstrarenalno širenje, zahvatanje vene kave i uvećanje limfnih žlezda i nadbubrega.

Abdominalni ultrazvuk i MR su alternative za CT.

Druge dijagnostičke procedure (scintigrafija kostiju, MR, CT mozga), treba da budu razmotrene jedino ukoliko postoje indikacije na osnovu kliničkih simptoma i laboratorijskih analiza. U pacijenata sa bilo kojim znakom oslabljene bubrežnom funkcijom, izotopski renogram I evaluacija totalne renalne funkcije mora biti urađena kako bi se procenila potreba za prezervacijom bubrežne funkcije.

 

Biopsija bubrega

Postoji sve više indikacija za biopsiju renalnih tumora, kako za ablativnu terapiju, kao i za pacijente koji se prate ili su na sistematskoj terapiji bez prethodne histopatološke verifikacije.

Histopatološkim pregledom se dijagnoza se potvrdjuje I odjedjuje histološki tip kancera koji bitno utiče na izbor terapije I prognozu bolesti.

 

Preporuke za primarni hirurrški tretman na osnovu T stadijuma

Stadijuum                                        Operacija Preporuke
               T1 Poštedna operacija

 

 

Otvorena Preporučeni standard
Laparoskopija Centri sa iskustvom
Radikalna nefrektomija Laparoskopija Kod pacijenata koji nisu pogodni za poštednu op
 

Otvorena

 

 

Opcija kod pacijenata koji nisu pogodni za poštednu operaciju

             T2 Radikalna nefrektomija

 

Poštedna operacija

Laparoskopija Preporučeni standard
Otvorena Preporučuje se ali nosi veći morbiditet
  Selektovani pacijenti,centri sa iskustvom
           T3 Radikalna nefrektomija Otvorena Preporučeni standard
Laparoskopija Selektovani pacijenti

 

Kod prisustva metastaza primenjuje se imunoterapija( interferon,interleukin-2) inhibitorom rasta vaskularnog endotela,hemoterapijom ili savremenom molekularno usmerena terapija(temsirolimus,axitinib,sunitinib…). Zračna terapija se koristi retko I to isključivo za tretman pojedinačnih metastaza.

Dr Milijana Perić

za više informacija obratite nam se ili dođite u Savetovalište „Vera u Život“