Osnivački akt udruženja građana Vera u život

Osnivački akt udruženja građana

 Za pomoć obolelima od karcinoma

»Vera u život«

U skladu sa odredbama člana 11. st. 2. i 3. Zakona o udruženjima, osnivačka skupština udruženja građana  za pomoć obolelima od karcinoma »Vera u život«

, na sednici održanoj 10.01. 2014. , usvojila je

Odluku o osnivanju

Osniva se Udruženje građana Za pomoć obolelima od karcinoma »Vera u život«

Sa  sedištem u Beogradu,ul. Maršala Birjuzova 6

Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženja su:Pomoć obolelima od karcinoma

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1)  pravi savetodavne programe sa ciljem da se obolelima od karcinoma pruže sve potrebne informacije vezane za bolest

2) organizuje, u okviru svog udruženja ili van njega, kurseve sa ciljem da se obolelima od karcinoma pruže informacije koje bi olakšale borbu protiv kancera

3)   organizuje tribine edukativnog tipa a vezanih za bolesti karcinoma

4) objavljuje knjige i druge publikacije edukativnog karaktera od značaja za nabrojane vrednosti,a u skladu sa zakonom;

5)  organizuje edukativna putovanja sa ciljem poboljšanja kvaliteta života obolelih od karcinoma;

6)  U ime članova udruženja koji su oboleli od karcinoma nabavlja lekove u inostranstvu kojih nema u zemlji;

7) sarađuje sa medicinskim institucijama a sve u cilju pomoći obolelima od karcinoma.

8)  Sarađuje sa svim udruženjima u zemlji i inostranstvu koja se bave pomoći obolelima od karcinoma

 ostala pomoć obolelima od karcinoma, kao i povezivanje sa sa drugim organizacijama i zajednicama koje posvećene pomoći obolelim od karcinoma.  

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje udruženja građana je: Miloš Savićević, sa prebivalištem u ul. Narodnih Heroja 41a, 11070 Novi Beograd, JMBG3112959710108, koji je istovremeno i ovlašćeno lice za podnošenje prijave za upis u registar.

U Beogradu, 10.01.2014.                                                  Presedavajući osnivačke skupštine

                                                                                           ____________________________

                                                                                                         Miloš Savićević